Agenda Algemene leden vergadering 17 april 2019

 1. Opening 19:30 uur
 2. Ingekomen post betreffende de vergadering
 3. Verslag najaarsvergadering 2018
 4. Rekening en verantwoording gevoerd beleid
 5. Verslag kascommissie
 6. Financieel verslag 2018
 7. Benoeming kascommissie
 8. ARBO
 9. Verkiezing leden van het bestuur
  Aftredend volgens schema en herkiesbaar: Ton Mooijenkind tm 2021
  Aftredend volgens schema 1ste commissaris : vacant
  Aftredend volgens schema 3de commissaris : vacant
 10. Rondvraag
 11. Sluting 21:00Sponsors

In/uitloggen

Lidmaatschap en Lesgeld

Het bestuur wil u er graag nogmaals op wijzen dat u de mogelijkheid heeft de zwemles 3 keer per jaar op te zeggen, dat betekent dat men kan opzeggen;

 • voor 1 maart, de zwemles stopt per 1 april
 • voor 1 juli, de zwemles stopt per 1 september
 • voor 1 december, de zwemles stopt per 1 januari 

Wanneer u niet tijdig opzegt, dient u het zwemgeld tot de volgende opzegdatum te betalen.
Binnen 4 weken krijgt u bericht van uitschrijving indien dit niet het geval is verzoeken wij u contact op te nemen met het  secretariaat