€Aanwezig: 8 leden
Bestuur: 6 leden
Afgemeld: 4 leden

Voor de vergadering wordt 1 minuut stilte in acht genomen ter nagedachtenis aan L. Terlouw.

1. Opening.

2. Ingekomen post betreffende de vergadering.
GRB IT Ready 2020 van M. Kühn.
Dit stuk zal besproken worden in de bestuursvergadering.

Algemene leden vergadering 2.0
Voorstel om de algemene leden vergadering 1 keer per jaar te houden gezien de lage opkomst voor deze vergaderingen.

3. Verslag vergadering 19 april 2017
Punt 9 betreffende de verkiezingen waar 7 tegen stemmen zijn uitgebracht. De voorzitter vraagt zich af waarom er tegen hem gestemd is, hij ziet dit als een soort motie van wantrouwen.
Voorstel lid: vraag de aanwezige leden, van de ALV van 19 april, waarom men tegen gestemd heeft en ga met hen in gesprek. Deze vraag kan per mail verstuurd worden aan de aanwezigen.
Voorstel zal in het bestuur besproken worden.
Verslag wordt goed gekeurd.

4. Rekening en verantwoording gevoerd beleid.
We doen het als vereniging heel goed. Wat ons wel enige zorg geeft is de wachtlijst. We zien een trend dat de aanwas van beneden af een beetje stagneert. De wachtlijst wordt steeds kleiner!
Ook de vraag hoe we de kinderen in de leeftijd van 12 - 13 jaar, die alle diploma’s hebben, kunnen behouden voor de vereniging. Zij zijn nog te jong voor het behalen van het EHBO-diploma en kunnen daardoor niet doorstromen naar de hogere brevetten.
Vraag: heeft men al gekeken of we de laatste jaren meer leden kwijtraken in deze leeftijdscategorie dan 5 of 10 jaar geleden.
- Het bestuur gaat dit uitzoeken.
Vraag: maakt het bestuur zich ook zorgen over het aantal vrijwilligers aan de badrand?
- Dit probleem wordt al besproken binnen het bestuur.

In het voorjaar komt er weer een verantwoording van het beleid.

5. Begroting 2018.
De begroting 2018 wordt besproken.
De begroting wordt goedgekeurd.

6. Contributieverhoging.
Voorstel bestuur om de contributie te verhogen met €1,00
- Allen gaan akkoord.
Voorstel bestuur om de zwemgelden voor het ABC zwemmen te verhogen met €1,50/mnd.
- Allen gaan akkoord.
Voorstel bestuur om de zwemgelden voor de andere te verhogen met €0,75/mnd.
- Allen gaan akkoord.
Voorstel bestuur om de zwemgelden voor de wedstrijdzwemmers te verhogen met €1,00 /kwart
- Allen gaan akkoord.

7. Rondvraag.
Opmerking: de laatste jaren komen er steeds meer allochtone leden bij! Het komt dan ook steeds vaker voor dat de vaders hun dochters helpen in de dameskleedkamer!
Bestuur: wij zijn een laagdrempelige vereniging, we zijn blij dat we ook aan deze kinderen en ouderen zwemonderwijs kunnen aanbieden. Wij zullen nogmaals de ouders erop aan spreken dat het niet gewenst is om als vader in de dameskleedkamer aanwezig te zijn of als moeder in de jongenskleedkamer.

8. Sluiting.

Sponsors

In/uitloggen

Lidmaatschap en Lesgeld

Het bestuur wil u er graag nogmaals op wijzen dat u de mogelijkheid heeft de zwemles 3 keer per jaar op te zeggen, dat betekent dat men kan opzeggen;

  • voor 1 maart, de zwemles stopt per 1 april
  • voor 1 juli, de zwemles stopt per 1 september
  • voor 1 december, de zwemles stopt per 1 januari 

Wanneer u niet tijdig opzegt, dient u het zwemgeld tot de volgende opzegdatum te betalen.
Binnen 4 weken krijgt u bericht van uitschrijving indien dit niet het geval is verzoeken wij u contact op te nemen met het  secretariaat