Verslag algemene leden vergadering
Datum: 19 april 2017

Aanwezig: 23 leden
Afgemeld 1 lid.

1. Opening
De voorzitter opent de vergadering “2.0”

2. Ingekomen post betreffende de vergadering.
Geen ingekomen post

3. Verslag najaarsvergadering 2016.
Verslag goedgekeurd.

4. Rekening en verantwoording gevoerd beleid.
4.1. Onderkomen bus Boot.
In de december 2016 hebben we het nieuwe botenhuis officieel in gebruik genomen. De opening is verricht door de burgermeester, van Gouda, en de voorzitter GRB.
Een gedeelte van de huur betaald de gemeente.

4.2. Vergadering 2.0
De voorzitter heeft in het bestuur het voorstel gedaan om de algemene leden vergadering een keer per jaar te houden. Dit omdat de opkomst van de leden zeer laag is. Om dit te kunnen verwezenlijken moeten de statuten aangepast worden. Het bestuur is hierover nog in onderhandeling.

4.3. Presentatie Beleidsplan
Het gehele beleidsplan en handboek worden aangepast. Deze zullen in de komende algemene vergadering aan de leden worden voorgelegd.

4.4. Presentatie Code Blauw
Omtrent gedragsregels binnen de vereniging.
(Zie de website) De gedragsregels zullen komend jaar, stapsgewijs, ingevoerd worden.

5. Verslag kascommissie.
M. Luchthart leest het kasverslag voor en verzoekt de vergadering om degarche.
De leden gaan akkoord.

6. Financieel verslag 2016.
De penningmeester geeft een toelichting op het financiële verslag.
In het komende jaar zal de barvergoeding minder worden, aangezien we steeds minder bardiensten gaan draaien.
Voorstel om mensen persoonlijk te benaderen om bardiensten, op onze avonden, te draaien.

7. Benoeming kascommissie.
In de kascommissie hebben de volgende leden zitting: Mark Roeloffs, Grietje Sinnema en Volkert Coenraats.

8. ARBO.
Naar aanleiding van de vorige ontruimingsoefening hebben we overleg gehad met Sport.Gouda. Zij waren ook niet te spreken over het verloop van deze oefening en zullen de nodige aanpassingen en aansturingen onder het personeel uitvoeren.

9. Verkiezing leden van het bestuur.
                        voor tegen blanco
Remmelt Daling   15      7       1
Christiaan Atres   22      1       0
Ellis van Liempt   21      1       1

10. Rondvraag.
Opmerking: Het komt regelmatig voor, op de vrijdagavond, dat personeel van Sport.Gouda de luiken opzet, dit is niet wenselijk want hier kunnen mensen in vallen. Ik heb dit ook regelmatig gezegd tegen het personeel dat dit gevaarlijk is.
Bestuur: We hebben hierover ook een klacht gehad. We nemen dit mee in het drie maandelijks overleg met Sport.Gouda.

Vraag: Mag een vertrouwenscontactpersoon een relatie hebben met iemand binnen de vereniging?
Bestuur: Dit mag, maar is niet wenselijk.

Vraag: Wat gaat er gebeuren met de oude EHBO koffers botenhuis Reeuwijk.
Bestuur: De oude koffers zullen naar het botenhuis Gouda gaan. Er zal met W. Slingerland overlegt worden wat we er mee gaan doen.

Vraag: Wij mogen geen eten bestellen of zelf mee gebracht eten hier consumeren, maar het personeel van Sport.Gouda besteld wel eten buiten de deur?
Bestuur: Dit wordt binnen het bestuur besproken en in het drie maandelijks overleg.

Vraag: De bus staat nu in Gouda, krijgen de chauffeurs nog instructie hoe we de bus kunnen ophalen?
Bestuur: De instructie zal zo snel mogelijk aan de chauffeurs worden mee gedeeld.

11 Sluiting.

Sponsors

In/uitloggen

Lidmaatschap en Lesgeld

Het bestuur wil u er graag nogmaals op wijzen dat u de mogelijkheid heeft de zwemles 3 keer per jaar op te zeggen, dat betekent dat men kan opzeggen;

  • voor 1 maart, de zwemles stopt per 1 april
  • voor 1 juli, de zwemles stopt per 1 september
  • voor 1 december, de zwemles stopt per 1 januari 

Wanneer u niet tijdig opzegt, dient u het zwemgeld tot de volgende opzegdatum te betalen.
Binnen 4 weken krijgt u bericht van uitschrijving indien dit niet het geval is verzoeken wij u contact op te nemen met het  secretariaat