Agenda Algemene leden vergadering
1. Opening 19:30 uur.
2. Ingekomen post betreffende de vergadering.
4. Verslag najaarsvergadering 2016.
5. Rekening en verantwoording gevoerd beleid.
6. Verslag kascommissie.
7. Financieel verslag 2016.
8. Benoeming kascommissie.
9. ARBO.
10. Verkiezing leden van het bestuur.
Aftredend volgens schema en herkiesbaar: Remmelt Daling
Aftredend volgens schema en herkiesbaar: Christiaan Atres
Aftredend volgens schema en herkiesbaar; Ellis van Liempt
11. Rondvraag.
12. Sluiting 21:00 uur.

Indien er nu al vragen of punten zijn dan kunnen deze voor de vergadering bij de secretaris ingediend worden per email. Schriftelijke vragen kunnen dus niet op de vergadering zelf worden ingediend

Sponsors

In/uitloggen

Lidmaatschap en Lesgeld

Het bestuur wil u er graag nogmaals op wijzen dat u de mogelijkheid heeft de zwemles 3 keer per jaar op te zeggen, dat betekent dat men kan opzeggen;

  • voor 1 maart, de zwemles stopt per 1 april
  • voor 1 juli, de zwemles stopt per 1 september
  • voor 1 december, de zwemles stopt per 1 januari 

Wanneer u niet tijdig opzegt, dient u het zwemgeld tot de volgende opzegdatum te betalen.
Binnen 4 weken krijgt u bericht van uitschrijving indien dit niet het geval is verzoeken wij u contact op te nemen met het  secretariaat