Verslag algemene leden vergadering
Datum: 19 oktober 2016

Aanwezig: 8 bestuursleden, 9 leden.
Afgemeld: M. Kühn en P. Groenendijk.

1. Opening.
De voorzitter opent de vergadering met een trieste mededeling dat een oud lid, mevr. F. Oudshoorn, afgelopen week is overleden.

2. Ingekomen post betreffende de vergadering.
Geen.

3. Verslag 20 april 2016.
Verslag goedgekeurd.

4. Rekening en verantwoording gevoerd beleid
4.1 ARBO
Samen met Sportpunt Gouda is er een ontruimingsoefening geweest. De voorzitter heeft zich verbaast over de manier hoe deze oefening is verlopen. Hij heeft zijn zorgen gedeeld met het bestuur over de manier hoe deze ontruiming verliep. In het komende overleg met Sportpunt Gouda zal dit worden besproken.

4.2. Onderkomen bus en boot.
Er is momenteel geen vooruitgang omdat er een nieuw college gevormd wordt.

4.3. Badhuur tijdens het Olympisch Kwalificatie Toernooi.
Na onderhandeling over de badhuur hebben we geld teruggekregen.

4.4. Seizoensopening
Deze is uitgesteld in verband met de WK, de datum is hiervoor is nog niet bekend.

4.5. Serious Rescue
De GRB doet, ook dit jaar, mee aan Serious Rescue, de vloot zal op 17 december vanuit Gouda vertrekken naar Breda.

4.6. WK september
Op het WK, afgelopen september, hebben zilver behaald. Barry, Marije, Suus, Ton, Vincent, Jos, Hans, Bart, Wim, Bastiaan (2x zilver). Op deze zwemmers kunnen we trots zijn.
Vraag: overweegt het bestuur om de ploeg of individuele zwemmer op te geven voor sporter van het jaar?
De secretaris informeert bij de wedstrijdcommissie voor de behaalde resultaten deze zullen dan naar de nieuwe wethouder sport gestuurd worden.

4.7. Beleidsplan.
Vraag: komt het bestuur in de komende algemene vergadering terug op het beleidsplan.
Bestuur: dit zal op de agenda staan voor de komende vergadering.

5. Contributie en lesgeld verhoging.
Voorstel van het bestuur om de contributie met €1,00 te verhogen.
Voorstel wordt goedgekeurd.
Voorstel van het bestuur om de zwemlesgelden te verhogen €1,00 (pm) en het wekelijkszwemmen voor volwassen met €0,50.
Voorstel wordt goedgekeurd.

6. Begroting 2017.
De penningmeester geeft een toelichting op de begroting.
De begroting wordt goedgekeurd.

7. Rondvraag.
Vraag: Beleidsplan pag. 24. betreffende niveau zwemlessen. Beleid bestuur om geen nieuwe boeken voor RN aan te schaffen?
Bestuur: Het bestuur heeft dit niet afgewezen. We gaan een boek kopen en dit vergelijken met de vorige editie, indien er weinig verschillen zijn met het huidige dan zullen deze verschillen worden toegevoegd aan het oude boek.
Vraag: wie gaat dit beoordelen en het is toch een vraag vanuit de technische commissie die ook kan beoordelen of het wenselijk is om nieuwe boeken aan te schaffen?
De RN lijn is het laatste jaar behoorlijk gewijzigd ook in kleine details!
Bestuur: Het nieuwe boek is nog niet uitgeven! De technische commissie kan bij ons aangeven hoeveel boeken zij nodig hebben met dien verstande dat de instructeurs het boek ook daadwerkelijk gebruiken.

8. Sluiting.

Sponsors

In/uitloggen

Lidmaatschap en Lesgeld

Het bestuur wil u er graag nogmaals op wijzen dat u de mogelijkheid heeft de zwemles 3 keer per jaar op te zeggen, dat betekent dat men kan opzeggen;

  • voor 1 maart, de zwemles stopt per 1 april
  • voor 1 juli, de zwemles stopt per 1 september
  • voor 1 december, de zwemles stopt per 1 januari 

Wanneer u niet tijdig opzegt, dient u het zwemgeld tot de volgende opzegdatum te betalen.
Binnen 4 weken krijgt u bericht van uitschrijving indien dit niet het geval is verzoeken wij u contact op te nemen met het  secretariaat